אישור הטמעת נגישות לאתר האינטרנט

 
תקנון שימוש במודול נגישות

השימוש במודול נגישות  להלן מודול נגישות מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן וכפוף להם (להלן: "תנאי השימוש"), וכן לתקנון ותנאי השימוש למשתמשים במודול נגישות, כפי שפורסמו ו/או יעודכנו מעת לעת על ידינו) להלן : "התקנון").
יודגש כי הצטרפות לשימוש במודול נגישות, כהגדרתו להלן, הנה בגדר הסכמה לאמור בתנאי השימוש ובתקנון, על כל לתנאיהם והוראותיהם.

הגדרות :

" מודול נגישות " מאפשרת לחברות להנגיש אתרים למוגבלויות שונות כגון כבדות ראייה, עיוורון צבעים ועוד באופן קל ומהיר.
"השימוש במודול נגישות " מתן זכות ואפשרות של שימוש באפליקציה לבעלי אתרים פרטיים ומסחריים, כהגדרתם להלן, לצורך התאמת האתר לבעלי מוגבלויות, כהגדרתם להלן, וכמפורט בתקנון ובתנאי השימוש.

"השירות"    מתן זכות ואפשרות של שימוש באפליקציה, לצורך עזרה בהנגשת אתרים.

"חברות " גופים מסחריים או ציבוריים או אחרים, העושים שימוש באפליקציה בכדי להנגיש אתרי אינטרנט פרטיים ומסחריים.

"חברה מאושרת"    חברה אשר המשתמש אישר, באופן מפורש, באמצעות האתר, ואושרה לשימוש במודול נגישות.

הצטרפות לשירות ואחריות על פעילות במסגרת השירות
1. בהצטרפותה לשירות מצהירה החברה על הסכמתה לאמור בתנאי שימוש אלה ובתקנון האפליקציה כהגדרתו לעיל.  החברה מבינה שהתקנת המודול איננה מהווה תחליף ליועץ נגישות, ואיננה מהווה תחליף להתאמת האתר לנגישות גולשים ע"י יועץ ו\או מתכנת ו\או איש מקצוע המכירים את חוק הנגישות.

2. בהצטרפותה לשירות מצהירה החברה כי היא מודעת להוראות חוק הנגישות  (להלן : "חוק הנגישות"), והחברה מצהירה כי ידוע לה שהשימוש באפליקציה הנו בגדר חלק מתמהיל עשייה נרחב הנדרש לנגישות מלאה ע"פ "חוק הנגישות". החברה מתחייבת לפעול במהלך השימוש במודול הנגישות בהתאם להוראות החוק.

3. החברה מתחייבת לשפות את איגוד הנגישות ביחס לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרם ל איגוד הנגישות כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או בשירות  שלא בהתאם לתנאי הסכם זה ו/או תוך הפרתו. במפורש מתחייבת החברה לשפות את איגוד הנגישות ביחס לכל תביעה ו/או דרישה בגין הפרת הוראות חוק הנגישות בהקשר של השימוש שלה באפליקציה ו/או בשירות.

4. מובהר כי איגוד הנגישות אינה אחראית, בכל דרך שהיא, לתביעות הנובעות במסגרת שימוש באפליקציה ו/או לקישורים המועברים במסגרתה וכי החברה היא האחראית הבלעדית לעמידה בחוק הנגישות ע"פ לשון החוק.

5. החברה מתחייבת שלא לעשות בשירות שימוש לכל מטרה בלתי-חוקית או אסורה. בזמן השימוש בשירות, אין להפר כל הוראת דין, החלה על החברה לרבות חוק הנגישות, חוק זכויות יוצרים, חוק עוולות מסחריות, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות והכל מבלי לגרוע מהאמור לעיל.

6. החברה רשאית להשתמש באפליקציה ו/או לעשות שימוש בשירות בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד.

קישורים באפליקציה ואחריות לתכנים

1. האפליקציה מאפשרת התאמת נגישות לעמודים שונים ברשת האינטרנט בהנחה שהעמודים נבנו ע"פ
תקן W3C המעודכן בעת התקנת האפליקציה.

2. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי החברה אשר פתחה את מודל הנגישות רשאית להסיר את האפליקציה מאתר ספציפי  או למנוע שימוש באפליקציה - הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

3. החברה מבינה שהתוסף שהותקן באתר אינו תוספת שמקל מוגבלים כגון כבדות ראייה, עיוורון צבעים ועוד אך אינו תחליף לייעוץ מקצועי ולכן
  בכל מקרה של תביעה ו/או טענה שתופנה נגדה תהיה החברה האחראית הבלעדית ולא החברה אשר מפעילה את האפליקציה או החברה שהטמיעה עבורה.

הפסקת השימוש באפליקציה

1.  החברה אשר פתחה את האפליקציה רשאית , על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק או להשעות את מתן השירות ו/או את רישומו של כל משתמש ולסרב לאפשר למשתמש כל שימוש בשירות בהווה או בעתיד בשל הפרת תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש של האפליקציה ו/או כל סיבה אחרת אותה תמצא לנכון. מובהר כי לא תישמע כל טענה מצד החברה ביחס להפסקת ו/או השעיית שימוש באפליקציה.

2. החברה אשר פתחה את האפליקציה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק או להשעות את מתן השירות ו/או את פעילותה של החברה באמצעות האפליקציה, באופן זמני או קבוע, בשל הפרת תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש של האפליקציה ו/או הפרת תנאי הנספח המסחרי ו/או אי תשלום מלא או חלקי של התמורה המגיעה לאיגוד הנגישות בגין שימוש של החברה באפליקציה, ו/או כל סיבה אחרת אותה תמצא לנכון.

3. לחברה הזכות להפסיק ו/או לעצור את השימוש באפליקציה ו/או הפעלתה על ידה ו/או את השירות במסגרת האפליקציה.

4. מובהר כי החברה אשר מפעילה את האתר והחברה אשר פתחה את האפליקציה אינה נושאת בכל אחריות לשימוש ו/או להפסקת השימוש באפליקציה על ידי החברה, והאחריות לכך היא על החברה בלבד.

5. במקרה של הפסקת הפעלת ו/או שימוש באפליקציה על ידי חברה כלשהי - תימחק החברה מרשימת החברות מהאפליקציה.

6. לחברה האפשרות להפעיל ולסגור את האפליקציה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש לבעל האתר.שינויים בשירות ובתנאיו

1. החברה המפתחת רשאית לשנות ו/או להפסיק את השירות (או כל חלק ממנו) ו/או את תנאיו (או כל חלק מהם) בכל עת באופן זמני או קבוע, ללא מתן הודעת מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. החברה המפתחת לא תישא באחריות כלפי החברה (או כלפי המשתמש) או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי כאמור בסעיף 1 לעיל.

3.  מעת לעת תהא החברה המפתחת רשאית לעדכן את האפליקציה, לשנותה, להוסיף, להפחית ו/או להסיר תכונות מהאפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר החברה המפתחת רשאית לשנות את ממשק ו/או מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה.

אחריות

1. שימוש בשירות  מהווה הצהרה מצד החברה כי היא מודעת ומסכימה לכך כי החברה המפתחת ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות ביחס לאפליקציה ו/או לשימוש בה על ידי החברה, המשתמשים או צדדים שלישיים כלשהם.

2. החברה מבינה ומסכימה במפורש כי החברה המפתחת לא תישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף כתוצאה ו/או בקשר לשימוש באפליקציה ו/או בשירות על ידה ו/או מטעמה, ומתחייבת לשפות את איגוד הנגישות באופן מידי בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה שתיגרם ל איגוד הנגישות בהקשר זה.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה המפתחת לא תישא באחריות בין היתר ביחס לטענות ו/או נזקים הנובעים מאחד או יותר מהבאים:

 א) הפרת הוראות כל דין ובכלל זה חוק הנגישות, חוק זכויות יוצרים, חוק הגנת הפרטיות חוק עוולות מסחריות וחוק איסור לשון הרע.

 ב) השימוש בשירות או אי היכולת להשתמש בו.

 ג) נכונות ו/או מהימנות המידע ו/או הנתונים שנמסרו באמצעות השירות ע"י החברות.

 ד) עלות רכישתם של סחורות או טובין או שירותים בהסתמך על נתונים, מידע או שירותים שהתקבלו במסגרת השירות, או בעסקאות שנעשו בהסתמך על השירות.

 ה) הסתמכות על תכנים ממין וסוג כלשהו, שנכללו ו/או הועברו באמצעות השירות על ידי החברות, בין אם בעסקאות ובכלל.

 ו) טיב, רמת, כמות, עלות, זמינות, התאמה וכל תכונה ו/או מאפיין של מוצר ו/או שירות שנכללו בשירות ו/או שהשירות התייחס אליהם.

 ז) מצגים, הצהרות או התנהגות של החברות ו/או כל צד שלישי באמצעות ו/או בקשר לשירות.

 ח) כל עניין אחר הנוגע לשירות ו/או לתכנים שהועברו במסגרתו.

4. מערכת הניהול, האפליקציה והתכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS)  מובהר כי לא ניתן לשנותם או להתאימם לצרכיה של כל חברה. לא תהיה לחברה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד הנגישות בגין תכונות מערכת הניהול ו/או האפליקציה ו/או השירות, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיה ותכנים שניתן להעביר במסגרת השירות ובכלל.

5. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של החברה.


תנאים כלליים

1. השימוש של החברה בשירות הוא על אחריותה הבלעדית של החברה.

2. השירות מסופק AS IS כמות שהוא ועל פי זמינות.

3. הוראות תנאי שימוש אלה זה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתקנון ובהסכמים מקוונים הנלווים לאפליקציה, והחברה המפתחת או החברה המטמיעה ששמנהלת את האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאפליקציה ו/או מקבלת ו/או פרסום של הודעות ותכנים כאמור בכל דרך אחרת.

סמכות שיפוט
על תקנון זה ותנאי השימוש זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
בתי המשפט המוסמכים לדון בכל תובענה הנובעת מתקנון ו/או תנאי שימוש המפורטים בו, יהיו בתי המשפט המוסמך שמושבו בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

ההסכם הנ"ל מובא מתוך אתר "איגוד הנגישות"
חתימה על ההסכם הנ"ל מאשרת את התקנת מודול הנגישות ע"י חברת ג'ינט בניית אתרים.
חברת ג'ינט בניית אתרים לא נושאת בכל אחריות על פעילותו ותקינותו של מודול זה כמו גם על עתיד פעילותו.

יש למלא את הטופס לשלוח